NZÚ - dotace určená pro rodinné domy

 

FVS za konečnou cenu 149 900 Kč včetně DPH (poodečtu dotace)

panely mono - 4 kWp

baterie LiFePo4 - 7,1 kWh

dodávka na klíč, návratnost 7 - 8let

Nechte si spočítat Vaši nabídku.

 


Podmínky pro fotovoltaiku v ČR pro rok 2021-27:

Koncem roku 2021 byla vyhlášená nová strátegie v podpře obnovitelných zdrojů formou jednorázové dotaze, tzv. NZÚ - Nová zelená úsporám. Bližší informace k uvedeným dotacím je možno získat na stránkách www.novazelenausporam.cz . V zásadě se jedná o dotace na výstavbu a rekonstrukci rodinných a bytových domů a fotovoltaika je součástí bodu C.3.

"Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE)"

Podporu na výstavbu FVE (fotovoltaickou elektrárnu) lze získat dle následujícíh kriterii:

  • - fotovoltaická elektrárna bude postavena na budově zapsané v katastru nemovitostí
  • - žadatelem může být vlastník nebo stavitel budovy - viz výše
  • - podpora je maximálně do výše 50% uznatelných nákladů a maximálně do výše 200 000 Kč
  • - podpora na FVE se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2021
    - není stanovena minimální spotřeba vyrobené elektrické energie
  • - musí být dodrženy zásady 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost)
  •  
Podporovaná podoblast C.3
Typ systému Výše podpory
Minimální instalace o výkonu 2 kWp 40 000 Kč
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000 Kč
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 Kč
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000 Kč

Mimo to je možné získat další dotaci na projektovou přípravu a energetický posudek ve výši 5 000 Kč.

Podmínky pro podoblast C.3

a) Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp.

b) Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů.

c) Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 95 % (Euro účinnost). Měniče a nabíječe připojené přímo k fotovoltaickým panelům musí být navíc vybaveny technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98 %. U hybridních měničů, se připouští minimální účinnost 92 % (Euro účinnost).

d) Navrhované měniče musí vyhovovat požadavkům Nařízení Komise (EU) 2016/631, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, pro výrobní moduly typu „A“ a požadavkům normy EN 50549-1:2019 (požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi).

e) V případě, kdy jsou použity samostatné měniče pro připojení FV modulů a pro připojení akumulátorových baterií, musí výše uvedené požadavky na účinnost splňovat každý z nich.

f) Minimální účinnost (vztažena k celkové ploše fotovoltaického modulu) při standardních testovacích podmínkách STC je:

- 18 % pro panely a moduly složené z monokrystalických a polykrystalických článků,

- 12 % pro panely a moduly složené z tenkovrstvých amorfních článků,

- bez požadavku pro fotovoltaické střešní krytiny a fasádní systémy a jiné než plošné kolektory (např. trubicové).

g) Pro účely porovnání s podmínkami programu je uvažována jmenovitá kapacita baterií deklarovaná výrobcem (neuvažuje se snížení vlivem vybíjecích cyklů) stanovená při vybíjení konstantním proudem po dobu 10 hodin nebo kratší.

Daň z přidané hodnoty:

U fotovoltaických instalací na rodinných domech, bytových domech, panelových domech apod. platí § 48 novelizovaného zákona o dani z přidané hodnoty. Platí zde tedy snížená 15 % sazba DPH, a to jak na montážní práce, tak na samotné technické prostředky fotovoltaické elektrárny.

Slunce a slunečný svit:

ČR i přes svou ne zrovna ideální polohu nabízí dobré podmínky co se týče dopadu slunečního záření a jedná se o vhodnou lokalitu k výstavbě slunečních elektráren. Minimální svítivost na území České republiky se pohybuje od 950 kWh/m2/rok a maximální svítivost se pohybuje kolem 1 150 kWh/m2/rok. Viz níže přiložená mapa osvitu za ideálních podmínek.